Продължете към съдържанието

Политика за поверителност

Политика на поверителност

Уведомление за защита на личните данни до ползвателите на услугите и сайта „По пътя с Марин“

Настоящата информация се предоставя на субекта на данните в изпълнение Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).


1. Администратор на личните данни:
Личните Ви данни се обработват от Марин Найденов Найденов , физическо лице с Булстат № 7202134565.


Можете да се свържете с мен на адрес: гр. Пловди, ул. Славянска №7, на еmail адрес: marinnaydenov72@gmail.com и на телефон +359 899990218.

 

2. Категории обработвани лични данни:
Във връзка със заявен интерес от Вас за получаване на известия за бъдещи походи и записване за участие, Марин Найденов обработва лични данни, предоставени от Вас в формата за заявление и формата за записване.
Основните видове лични данни, които се обработват са:

Информация за лична идентификация: име и данни за контакт: мобилен телефон и електронен адрес, снимки и видеоклипове.

За целите на маркетинга – изпращане на рекламни съобщения за предоставяните услуги, Марин Найденов обработва Вашите данни за контакт (мобилен телефон и електронен адрес), само ако сте дали своето изрично съгласие и сте се абонирали за получаване на такъв тип съобщения.

За реклама на осъществени събития- Ваши данни като снимков материал, ако сте участвали в събитията и сте дали изрично съгласие за приемане на политиката за поверителност.

Непредоставянето на данни за целите на директен маркетинг и свързаното с него профилиране и реклама не е пречка за вашето записване и използване на услугите за планинско водене.

3. Цели и правни основания за обработване на лични данни:
3.1 В изпълнение на свои законови задължения, Марин Найденов обработва данните Ви за следните цели:


 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с издаване на фактури и други счетоводни документи, воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.


3.2 Марин Найденов обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на субекта на данните за тяхното обработване за следните цели:


 • Директен маркетинг на продукти и услуги;
 • Маркетингово профилиране на субекта на данните;
 • Изпращане на актуална информация за нови предложения и промоции в съответствие с интересите и предпочитанията на субекта на данните.
 • Реклама на осъществени събития.

3.3 Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Марин Найденов:

 • Оценка и установяване на удовлетвореността на клиентите, както и ефективността на рекламата, която предлага;
 • Информиране за събития;
 • Промяна във вида и обхвата на отстъпки и намаления с цел повишаване на ползите и полезността за клиентите.

4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:


4.1 Лица, на които Марин Найденов е предоставил изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с организацията на събитията;


4.2 Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Марин Найденов обработват личните Ви данни от името на Марин Найденов;


4.3 Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;


4.4 Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

5. Срок на съхранение на личните Ви данни:


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:


5.1 Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.


5.2 Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг и реклама – до отписване от рекламния бюлетин, изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

6. Изнасяне на данни извън Европейския Съюз:
Марин Найденов не изнася и не обработва вашите данни в страни извън Европейския съюз.

7. Права на субекта на данните във връзка с обработването на личните му данни:
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Марин Найденов като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.


Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до Марин Найденов в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично писмено упълномощено от Вас лице.


Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл, посочени в т. 1 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги . Ще се отговори на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.


Ако имаме съмнения относно самоличността на лицето, което е направило искането, Марин Найденов може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.


В случай, че исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, включително при повтаряемост, Марин Найденов може:
Да наложи такса, като съобрази административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.


Имате следните права:

7.1 Право на достъп до личните Ви данни:

 • право да получите от Марин Найдено потвърждение дали се обработват Ваши лични данни;
 • право да получите достъп до данните;
 • право да получите информация за:
  • целите на обработването;
  • за обработваните категории лични данни;
  • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
  • срок, за който ще се съхраняват личните данни;
  • съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и др. съгласно действащата нормативна уредба;
 • право да получите безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.


7.2 Право на коригиране на личните Ви данни: имате право да поискате от Марин Найденов да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. При съобразяване на целите на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени.


7.3 Право на изтриване на личните Ви данни (право „да бъдеш забравен”):
Имате право да поискате от Марин Найденов изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне при наличие на някое от нормативните основания за това, включително, но не само:

 • когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • при оттегля на съгласието Ви за обработка на данните, в случай, че няма друго правно основание за обработването;
 • при направено от Вас възражение срещу обработването, в случай, че няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на нормативно задължение, което се прилага спрямо администратора.

Упражняването на правото на изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено, доколкото обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на нормативно задължение на администратора, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • в други случаи, предвидени в нормативната уредба.


7.4 Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни:


Имате право да изискате от Марин Найденов ограничаване на обработването на личните Ви данни при наличие на някое от нормативните основания за това, включително:


 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.


В тези случаи данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.


7.5 Право да се направи възражение срещу обработването на личните Ви данни:


Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на личните Ви данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Марин Найденов. В този случаи Марин Найденов прекратява обработването на личните данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В този случай Марин Найденов прекратява обработването на личните данни за тези цели.


7.6 Право на преносимост на личните Ви данни:


Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани. При поискване от Ваша страна и когато е технически осъществимо, личните Ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от Марин Найденов на друг администратор. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.


7.7 Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:
Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, в случай, че обработването се основава на дадено съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено.


7.8 Право на жалба до надзорен орган:


Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (https://www.cpdp.bg/).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Марин Найденов, можете да го направите на посочените данни за контакт с нас или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените в т.1 данни за контакт).

Марин Найденов си запазва правото да променя и актуализира политиката за поверителност по всяко време, като ще ви предостави ново известие всеки път.